Kallelse Strike Back 25/8

Vägra leva på knä – strike back!

Under våren har Framåt kamrater arbetat hårt med strejkrättsfrågan. Vi har genom våra medlemmars medverkan i Nätverket Försvara Strejkrätten, genom spridningen av hundratals affischer, tusentals flygblad och genom att släppa banderoller på offentliga platser. Vi har drivit linjen om politisk strejk inom våra respektive fackföreningar, och har manifesterat mot LO och Socialdemokraterna på första maj. Vi har och vi kommer att fortsätta arrangera öppna samtal om vad inskränkningen av strejkrätten egentligen innebär.

Vår paroll har varit enkel: Försvara strejkrätten – skrota utredningen. Vi ska därför vara ärliga med att vi blev överraskade när LO, TCO och SACO den femte juni presenterade sin egen överenskommelse med Svenskt Näringsliv, och på så sätt föregick regeringens utredning. Inte därför att vi hade några illusioner om att överbetalda fackpampar verkligen skulle ta kampen för sina medlemmar, men därför att skamlösheten nådde häpnadsväckande nivåer. Ett talande exempel är hur Hotell- och restaurangfackets (HRF) kongress tagit ställning mot alla inskränkningar av strejkrätten, bara några dagar innan förbundsordföranden öppet ställde sig bakom just det. Arbetsmarknadens parter skrotade på så sätt effektivt utredningen, genom att presentera ett eget lagförslag, som de menar bör röstas igenom efter riksdagsvalet i höst, oavsett vem som bildar ny regering. Näringsliv och fackpampar känner röstboskapet i riksdagen väl, gissar vi.
”Grejen är att även om du inte orkar läsa utredningen, har möjlighet att vara fackaktivist eller av oklar anledning inte vill sätta dig in i situationen finns det en grej du måste fatta: maktförskjutningen” – Bloggen Ensam mamma röker, 17/6 2018

Det finns andra som bättre än oss reder ut den finstilta juridiken i lagförslaget. Vi kan kort konstatera att förslaget, precis som de läckta delarna av regeringens utredning, innebär ett hårt slag uppifrån mot arbetares fria organisering och möjlighet att kämpa för värdiga villkor på jobbet. Det öppnar för avtalsshopping, det är en öppen krigsförklaring mot små fria fackföreningar och det minskar drastiskt vår möjlighet att inom lagens ramar ta till stridsåtgärder, i andra fall än de där vi vill teckna kollektivavtal.

Vår hållning är och förblir att det är vi själva som väljer hur och när vi kämpar.
Det är nu viktigare än någonsin att eskalera motståndet inom de stora fackföreningarna. Men vår förståelse av kapitalismen öppnar för fler arenor än den fackliga. För faktum kvarstår, att det är vi som är den drivande kraften i samhället. Det är vi som jobbar på tågen, i skolorna, på sjukhusen. Det är vi som lägger vägarna, bygger husen, och tar hand om de äldre. Det är vi som producerar det värde som gjort kapitalistklassen rik, vi flyttar varor från plats A till plats B och det är vi som konsumerar delar av dem i slutändan. De behöver oss, vi behöver inte dem, och på samma sätt som att vi får samhället att fungera är vi kapabla till att stanna det fullständigt.

Den 25:e augusti reser vi till Stockholm för att tillsammans med fackliga sammanslutningar, radikala arbetare, ungdomsförbund och politiska organisationer protestera mot alla försök att inskränka arbetarklassens frihet och handlingsutrymme under aktionsdagen Strike Back.
Vi kommer att ha ett informationsmöte den 18/7 kl 18.00 på Syndikalistiskt Forum i Göteborg. Välkomna.

Vägra leva på knä – strike back!
Framåt kamrater, juli 2018

Utvärdering av studiecirkel i autonom marxism

Utvärdering av studiecirkel i autonom marxism

Framåt kamrater (FK) har under perioden 12/3 – 4/6 drivit en studiecirkel om den autonoma marxismen. Vi har nu efter cirekls avslutande träff gjort en utvärdering som vi vill offentliggöra, både för att andra ska kunna lära sig av våra misstag och ta hjälp av det vi tycker har gått bra, samt ge en grov skiss av hur vårt skolningsarbete kommer att utvecklas.

Bra saker

Vi upplevde att redan vår första träff synliggjorde patriarkala strukturer inom vår egen organisation och arbetet med studiecirkeln accelererade och konkretiserade arbetet med att bekämpa dessa. Vi kunde använda oss av de strategier vi utarbetade för att cirekln skulle fungera bättre internt.

Studiecirkeln har varit en rekryteringsplattform. Den har skapat en yta där ickemedlemmar kan träffa medlemmar och utbyta ideer och erfarenheter. Cirkeln har skapat en lättillgänglig förtoendebildande yta för de som är intresserade av FK:s arbete.

Vi har fördjupat och utvecklat vår teoretiska förståelse av den autonoma marxismen. Detta känner vi har varit användbart i vårt praktiska arbete som organisation, i klasskampen på våra arbetsplatser, och i våra interna politiska samtal.

Dåliga saker

Cirkelns första träff hade betydligt fler deltagare än vi var beredda på, men sedan föll deltagarantalet för varje träff tills det stabiliserades på ungefär hälften så många deltagare som närvarade på första träffen. Vi hade naturligtvis gärna sett att deltagarantalet var fortsatt högt på alla träffar.

Vi tror att vi var något ambitiösa I våra textval. Det var långa texter och vi tror att texternas längd kan ha skapat en för hög tröskel för en del potentiella deltagare.

Facebooks system för flera sammanlänkade evenemang är svårnavigerat, oöverskådligt och klumpigt. Detta har skapat problem både för oss som organiserar cirkeln och deltagare.

När vi ser över vilka texter vi har läst kan vi konstatera att det råder eurocentrism i urvalet av texter. Detta inte är konstigt då vi fokuserat främst på en europeisk teoribildning. Trots detta tror vi att det hade varit möjligt att lyfta fram fler perspektiv. Manliga författare var överrepresenterade i texterna och det är något vi ska ta med till nästa studiecirkel.

Tankar om framtiden

För att nå ut bättre tror vi att vi behöver skapa ett tydligare schema som kan spridas både på nätet och på fysiska platser. Vi vill även utforska möjligheten att hålla träffar på andra ställen än Syndikalistiskt Forum, detta för att göra träffarna synligare och mer tillgängliga även utanför den så kallade aktivistvänstern.
Vi tänker även omstrukturera hur vi presenterar cirklar på facebook för att öka tillgänglighet.
Även om träffarna har ett sammanhållande tema vill vi skapa träffar som kan stå på egna ben. Det ska vara möjligt att gå på enskilda träffar.

Vi ser att det finns ett behov av att ta större socialt ansvar under träffarna. Detta för att skapa ökad gemenskap, vilket vi tror är en nyckelfaktor för att deltagare ska återvända och stanna i cirkeln.
Att skapa en trevlig och attraktiv social miljö är minst lika viktigt som ett genomtänkt teoretiskt innehåll.

Vi ska sträva aktivt efter att ha en strörre bredd på författare och tänkare I vårt material. Vi tror inte att vår rörelses historia börjar i europeiska universitet och vi vill att våra studier ska spegla den förståelsen.

Vi vill experimentera med olika former av media och mötesstrukturer från tillfälle till tillfälle. Vi vill gå ifrån en fast form som följs varje träff och istället öppna upp en för en mångfald av lärosätt. Vi vill att detta ska vara välplanerat och strukturerat.

Framåt Kamrater 15/6 – 18